Disclaimer

De integrale inhoud van deze site, samen met al zijn grafische elementen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Copyright, aanpassingen, vertalingen, andere bewerkingen of wijzigingen, in zijn gehele vorm of gedeeltelijk, onder welke vorm of middel ook, is ten strengste verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van AANNEMINGEN JANSSEN NV. Iedere inbreuk hierop heeft strafrechterlijke of burgerrechterlijke consequenties. Ieder geschil van welke aard dan ook in rechtstreeks verband met deze website is enkel het Belgisch recht van toepassing. Iedere toelating dient afzonderlijk aangevraagd te worden aan info@janssen.be.

De naam en het logo van AANNEMINGEN JANSSEN is gedeponeerd en eigendom van AANNEMINGEN JANSSEN NV.

Met betrekking tot de externe hyperlinks, kan AANNEMINGEN JANSSEN niet aansprakelijk gesteld worden voor het bestaan of de inhoud van websites naar dewelke een hyperlink werd gelegd. 

Indien er personen, instanties of organisaties menen dat hun rechten geschonden zijn, worden verzocht deze over te maken per mail op info@janssen.be - Het is niet de intentie van AANNEMINGEN JANSSEN om bepaalde doelgroepen, personen, instanties of organisaties te viseren of negatief te benadrukken. 

Webcredits

  • Ontwerp: Wallace & Sanders
  • Foto's: Diverse bronnen

Eigendom

Deze website is eigendom van AANNEMINGEN JANSSEN NV

Contactgegevens:

  • Van Doornelaan 2 - 2440 Geel
  • tel: 014/59.09.99
  • @: info@janssen.be
  • ondernemingsnummer: BTW BE0415.911.848

Domeinnamen:

www.janssen.be

Intellectuele eigendomsrechten:

AANNEMINGEN JANSSEN verleent u het recht de materialen op deze site uitsluitend voor eigen en niet-commercieel gebruik weer te geven en te downloaden. Dit onder voorbehoud dat u alle auteursrechten en andere eigendomsnotities in de eventuele kopie van de originele materialen opneemt. AANNEMINGEN JANSSEN doet afstand van iedere externe inbreuk die buiten zijn geweten hierop is toegepast.

Aansprakelijkheid:

Niettegenstaande aan de inhoud van deze site de meeste zorg is besteed, worden de materialen, videobeelden, info en diensten op deze site als dusdanig geleverd, zonder enige garantie met betrekking tot de verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of niet- overtreding van intellectuele eigendomsrechten. De materialen en diensten op deze site kunnen gedateerd zijn en niet meer overeenkomen met de actuele gegevens. Alle vermelde eigenschappen of cijfermatige gegevens worden informatief weergegeven zonder enige verbintenis.

Deze website is geschikt voor alle leeftijdsgroepen en bevat geen pornografisch materiaal, doch is AANNEMINGEN JANSSEN NV niet aansprakelijk voor de eventuele inhoud van externe links.

Handelsmerken:

Alle product- of bedrijfsnamen, logo's en beelden, vermeld op deze site kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaars en moeten als dusdanig behandeld worden.

Koppeling naar andere websites die geen eigendom zijn van AANNEMINGEN JANSSEN NV:

Koppelingen op deze site die verwijzen naar andere sites hebben enkel een informatief doel. AANNEMINGEN JANSSEN NV is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor de inhoud van deze sites. Ieder persoonlijk gebruik van deze links doet u op eigen risico en voor eigen verantwoordelijkheid.

Koppelingen naar deze site:

Het is toegelaten koppelingen te maken van andere sites naar deze site. Dit uitsluitend in zoverre AANNEMINGEN JANSSEN NV hierdoor geen nadelige erkentenis verkrijgt alsook geen schade wordt berokkend. Dit is ook de enige wijze waarop materiaal uit deze site mag overgenomen worden zonder voorafgaandelijke schriftelijke goedkeuring. Het rechtstreeks overnemen van informatie of beeldmateriaal zonder vermelding van of in geval van een web-pagina, link naar de bron is niet toegestaan.

PRIVACY:

AANNEMINGEN JANSSEN NV hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen volgens de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens. Ingevolge de bepalingen van deze wet, heeft u het recht alle gegevens op uw naam in te kijken, te wijzigen en te verwijderen volgens de voorwaarden voorzien in de wet. U kunt zich, gratis en op aanvraag, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens met het oog op direct marketing. Om gebruik te maken van dit recht, richt u zich tot AANNEMINGEN JANSSEN NV op volgend e-mailadres: info@janssen.be. Alleen al door het feit dat hij op deze website een formulier met zijn persoonlijke gegevens invult of een bestelling plaatst, machtigt de gebruiker AANNEMINGEN JANSSEN NV om over te gaan tot de verwerking van zijn persoonlijke gegevens en om deze te gebruiken voor intern bedrijfsbeheer. Men verstaat onder 'intern bedrijfsbeheer' klantenadministratie, beheer van bestellingen, leveringen, facturatie, diensten, opvolging van solvabiliteit, sollicitatie, evenals marketing en gepersonaliseerde publiciteit. Ingeval van gebruik van uw persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld e-mail) voor directe marketing, heeft u het recht op elk ogenblik, kosteloos en zonder opgave van reden, te verzetten tegen verder dergelijk gebruik van uw gegevens. AANNEMINGEN JANSSEN NV zal er alles aan doen de veiligheid en het vertrouwelijk karakter van uw gegevens te vrijwaren en met name op te treden tegen iedere wijziging, vernietiging, verspreiding of niet-toegelaten toegang tot de gegevens. Voor nadere inlichtingen, wordt de klant verzocht zich te wenden tot het openbaar register dat wordt bijgehouden door de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Ieder geschil met betrekking tot de website van AANNEMINGEN JANSSEN NV valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van AANNNEMINGEN JANSSEN NV gevestigd is, bevoegd.